Thursday, April 15, 2010

အတိတ္ကသၾကၤန္ (၂)

ဒီလိုႏွင့္.. က်မတို႔ ခရီးသြားကားႀကီးလည္း ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြာလာၿပီ..။ စထြက္ကတည္းက သၾကၤန္သီခ်င္းေခြေတြ တစ္ေခြၿပီး တစ္ေခြ ဖြင့္လာလိုက္တာ.. ထမင္းစားရပ္ၿပီး.. ျပန္ထြက္ေတာ့.. ေမွာင္စပ်ိဳးေနၿပီ..။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အလင္းေရာင္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး.. အေမွာင္ေတြက ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာေတာ့သည္..။ ခရီးသည္ေတြလည္း ေမွးတဲ့သူေမွး.. ေငးတဲ့သူေငးႏွင့္..။ ညနက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကားေပၚက သီခ်င္းသံေတြလည္း ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ..။ ထြန္းထားသည့္ မီးေရာင္လည္း မွိန္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့သာ က်န္ေတာ့၏။ ။ က်မ ေဘးမွာလည္း.. အေဒၚက အိပ္ေမာက်ေနၿပီ..။ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ဘယ္လိုမွ မအိပ္တတ္ေသာ က်မကေတာ့.. ဘယ္ေလာက္ညဥ့္နက္လာလာ.. အိပ္မရခဲ့ပါ.။ ပ်င္းရင္ နားေထာင္မယ္ဆိုၿပီး အိမ္က သြင္းလာခဲ့သည့္.. mp3 ထဲက သီခ်င္းေတြလည္း နားေထာင္အားႀကီးလို႔.. ဘယ္ႏွေခါက္ ျပန္ေက်ာ့မိမွန္းေတာင္ မသိေတာ့..။ နားေတြ ပူလာၿပီး.. ထပ္နားေထာင္ခ်င္စိတ္လည္း မရွိေတာ့ပါ..။ ကားေပၚက လူေတြထဲမွာေရာ က်မလိုလူမ်ား ရွိမလားဆိုတဲ့ အေတြးႏွင့္ လိုက္ၾကည့္မိသည္..။ နားၾကပ္ကို နားမွာတပ္ထားေသာ “သူ” တစ္ေယာက္သာ အိပ္မေပ်ာ္ေသးဟန္ တူသည္..။ အျပင္ဘက္မွာလည္း.. ေငြလမင္း၏ အလင္းေရာင္ပ်ပ်သာ က်န္ေတာ့၏။ ။

ဆရာမ ဂ်ဴးကေတာ့.. လေရာင္၏ ဖမ္းစားမႈ တဲ့....။ က်မေရာ.. လေရာင္၏ ဖမ္းစားျခင္းကို ခံစားခ်င္ပါလား..။ က်မ မသိပါ..။ က်မ၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားသည္.. အခ်င္းခ်င္း အကြာအေ၀းတစ္ခုမွ် ေ၀းကြာေနပါသည္..။ က်မႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနသည္က ႏွလံုးသားလား .. ဦးေႏွာက္လား.. မသိပါ..။ က်မ သိသည္ကေတာ့.. ေဒါသမ်ား ကင္းေ၀းေနသည့္ သူ႔မ်က္ႏွာသည္.. ျမတ္ႏိုးစရာအလြန္ေကာင္းသည္ ဆိုတာပင္...။


မနက္ေစာေစာမွာ.. က်မတို႔ ေတာင္ႀကီးကို ေရာက္သည္..။ ေမြးကတည္းက ရန္ကုန္မွာ ေနခဲ့သူမို႔.. ရွမ္းျပည္၏ ရာသီဥတုသည္.. က်မအတြက္ စိမ္းသက္ေသာ.. ႏူးညံ့မႈကို ေပးပါသည္..။ ခ်ယ္ရီပန္းေတြ.. လိႈင္လိႈင္ပြင့္ေနေသာ.. ရွမ္းေျမကို က်မခ်စ္သည္..။ ေအးစက္စက္ တိုက္ခတ္ေသာ ေလညင္းေလးေတြကိုလည္း က်မ ျမတ္ႏိုးသည္..။ ေျမနီလမ္းေလးေတြမွာ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ရသည့္ အရသာကို ႏွစ္သက္သည္..။ ျမင္ျမင္သမွ် အရာအားလံုးသည္ က်မအတြက္ ႏွစ္လိုစရာေတြခ်ည္းသာ..။

(ဆက္ရန္)

ဆက္ဖတ္ရန္...

Wednesday, April 14, 2010

အတိတ္က သၾကၤန္

oMuFef...

oMuFefqdkwmukd pOf;pm;rdvdkufonfESifh olrpdwfawGu twdwfqDudk ysHYvGifhoGm;wwfonf/ MumcJhNyDyJ../ arhazsmufypfcJhcsifayrJh.. arh
zdkYvnf; twwfEdkifqHk; BudK;pm;cJhayrJh ckxd rarhEdkifwmuawmh olr nHhvdkYyJ jzpfrnf xifonf./ wpfckaom oMuFefrSmaygh....................... /

***
eufjzefcgqdk&if oMuFeftBudKaeY a&mufawmhr,fqdkwm.. pOf;pm;vdkufwdkif; usr &TifjrL;oGm;wwfonf../ [kwfw,fav../ azazu 'DESpf oMuFefusvQif usr tvGefoGm;csifaom awmifay:a'oodkY c&D;xGufcGifh ay;rnf[k uwday;xm;aomaMumifh jzpfonf../ odkYayr,fh azaza&m arara&m rtm;ojzifh xdkc&D;udk usr ta':rdom;pkESifhom oGm;&rnfjzpfonf../ bmyJjzpfjzpf c&D;xGuf&rnfhtwGuf usr tvGefaysmfygonf./ at;aom &moDOwkudk ESpfoufaom usrtzdkY &Srf;jynfodkY oGm;&rnfh c&D;onf pdwf0ifpm;p&m tvGefaumif;vSygonf../ pdwf0ifpm;p&m aumif;onfhc&D;wGif &SifckefvIyf&Sm;&rnfh wzef aMuuGJ0rf;enf;&rnfh jzpf&yfwdkY
ay:aygufvmrSmudkvnf; usr rodcJhyg../

usr c&D;oGm;vQif vdktyfrnfh t0wftpm; toHk;taqmifwdkYudk araru nuwnf;u jyifqifxkyfydk;ay;cJhonf../ arar rygbJ oGm;&rnfh yxrqHk; c&D;jzpfojzifh araruvnf; pdwfrcsEdkifbJ usrtm; [dk[mawmh rvkyfeJY.. 'gawmh owdxm;aemf.. a':av;ajympum;udk em;axmif ponfjzifh trsdK;rsdK; rSmMum;aeawmhonf../ usruawmh.. ararrSmorQudk w[kwf[kwfeJY.. acgif;ndwfaeNyD;.. oGm;rnfhc&D;bufom pdwfa&mufaecJhonf../


aeYvnf12em&DwGif um;xGufrnf jzpfojzifh 11em&Davmufuwnf;u tdrfu xGufvmMuonf../ um;*dwfa&mufawmh.. 11em&DcGJaeNyD../ usrwdkY pD;&rnfh um;u ta,muf50 qefYaom c&D;oGm;um;BuD;../ tpp olwkdYpDpOfxm;onfhtwdkif; udk,fu vdkuf
½HkrdkY tqifrajyp&mawmh odyfMuHKrnfrxifyg../ 'Dvdkvnf; roGm;zl;onfh usruawmh aysmfjrL;aeonfom../ 12em&Dvnf; xdk;aeNyD.. um;u ckxdrxGufao;../ vrf;nTeftrBuD;awGudk Munhfvdkufawmh.. olwdkYvnf; warQmfarQmfESifh.../ usrwdkY aemufwef;u cHkrSmvnf; wpfa,mufvGwfaeonfav../ 'DcHku vlyJ jzpfrnf xifonf./


]] [dkrSm vmNyD.. vmNyD }} qdkwJh toHudk Mum;onfESifh wNydKifeuf .. toHMum;&mbufodkY vSrf;Munhfvdkufrdonf../

usr yxrqHk; owdxm;rdonfuawmh.. plykwfykwf rsufESmwpfckyJ jzpfonf../ wavmuvHk;udk tvdkrus jzpfaeonfh rsufESm.../ jzLvGef;aom tom;t&nfrSm.. aeumrsufrSeftrnf; wyfxm;aom xdkolrSm wrsdK;awmh MunhfvdkYaumif;ygonf../ olYrdom;pkudk pdwfwdkae[ef&Sdaom xdkolonf.. usrwdkY cHkwef;aemufwGif.. ae&m&ygonf../ tjrifuwfpdwfw0uf oabmuspdwf w0ufESifh olYudk pdwf0ifwpm; ai;aevdkufonf../


I(quf&ef)

ဆက္ဖတ္ရန္...